nyerj naponta

100

ezer
forintot!

A nyereményjáték
2014. november 30-án lezárult.

A nyertesek listája a NYERTESEK menüpont alatt tekinthető meg.

Köszönjük, hogy velünk játszottál, gratulálunk a nyerteseknek!

Mars Magyarország csapata

nyertesek

Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek!

dátum játékos neve
10. 15. Németh Lajos ifj.
10. 16. Turza Péter
10. 17. Marton Istvánné
10. 18. Benjámin Farkas
10. 19. Szommer Éva
10. 20. Somogyvári Norbert
10. 21. Janyikné Kovács Mónika
10. 22. Garai Mária
10. 23. San
10. 24. Nagy Norbert
10. 25. Vattay Zoltán
10. 26. Szabadszállási Tünde
10. 27. Komáromi Balázs
10. 28. Erdélyi Eszter
10. 29. Szilvia Pataki
10. 30. Csécsi Szilvia
10. 31. Márkus Tamás
11. 1. Horváth Edina
11. 2. Adrienn Hornyák
11. 3. Csanádi Attila
11. 4. Varsányi Szabolcs
11. 5. Bakó Richárd
11. 6. Kupec Zsolt
dátum játékos neve
11. 7. Kertai Gabriella
11. 8. Fodor Tamás
11. 9. Szűcs Szilvia
11. 10. Szekeresné Takács Nikolett
11. 11. Börczi Bálint
11. 12. Adategyeztetés alatt
11. 13. Szabó Ferenc
11. 14. Dr.Vad Tamás
11. 15. Pandur Milán
11. 16. Beszteri Nikoletta
11. 17. Thurzó Zoltán
11. 18. Madaras András
11. 19. Szabóné Péntek Rita
11. 20. Dajka Szabolcs
11. 21. Brutóczki Ágnes
11. 22. Vass Zsófia
11. 23. Tulipán Hanna Gabriella
11. 24. Nagy Dávid
11. 25. Sándor Nagy
11. 26. Katona Gyula
11. 27. Sinkó Dániel
11. 28. Pintér Kornél
11. 29. Biró Miklós
11. 30. Budai Csilla

"LEG" kategória

nyertesek

Ezen kívül a Snickers csapata meglepetésként, utólagosan díjazta a LEG-eket a következők szerint:

kategóriák név

Legédesszájúbb játékos

Katona János

Legéhesebb játékos

Kokas Lajos

Legaktívabb játékos

Katona János

Leghűségesebb játékos

Král Gyula

Leggyorsabb játékos

Soós Krisztina

Promóciós

szabályzat

Promóciós szabályzat (pdf)letöltés

NYERJ NAPONTA 100 EZER FORINTOT!
SNICKERS®, SNICKERS 2PACK®, TWIX®, BOUNTY®, MARS®, promóció hivatalos
részvételi- és játékszabályzata és adatkezelési szabályzata

 1. PROMÓCIÓ SZERVEZŐJE
  1. A „NYERJ NAPONTA 100 EZER FORINTOT!” Promóció (“Promóció”) szervezője a Mars Magyarország Értékesítő Bt. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146., nyilvántartó bíróság a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 01-06-118371) (“Szervező”).
 2. A PROMÓCIÓBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
  1. Promócióban részt vehet minden Magyarországon állandó lakó-vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki a magyar hatóságok által kiállított érvényes útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal rendelkezik és 14. életévét betöltötte és aki a Promóció 3.1 pontban írt időtartama alatt elektronikusan regisztrál a www.nyerjnaponta100ezret.hu domain alatti weboldalon (”Weboldal”) és a sikeres regisztrációt követően feltölti a 4.1.pontban felsorolt promóciós termékek csomagolásában található 1 (egy) darab, 10 (tíz) számjegyű kódot (”Promóciós kód”), vagy teljesíti a 5. pontban meghatározott feltételek valamelyikét és a jutalmul kapott esetenként 1 (egy) darab, 12 (tizenkettő) számjegyű virtuális kódot („Virtuális kód”) (együttesen: „Kódok”) és ezzel egyúttal elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (”Pályázat”), és nyertesség esetén azt a Szervezőnek, vagy megbízott képviselőjének bemutatja (“Játékos”).
  2. A jelen Játékszabályzat tartalmazza a Promócióban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és a Játékos jogait és kötelezettségeit. A mindenkor hatályos Játékszabályzat a Weboldalon elérhető, megtekinthető és onnan nyomtatható.
  3. A Promócióban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, munkavállalói és ezek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, a Promóció szervezésében résztvevő ügynökségek (Lauritzen Instore Kft., székhely: 1116 Budapest, Kondorosi út 3., cégjegyzékszám: 01-09-888205; adatkezelési
   nyilvántartási szám: NAIH-78373/2014. („Lebonyolító”) valamint a Bit and Pixel Kft., székhely: 1036 Budapest, Perc u. 2. cégjegyzékszám: 01-09-879933 („Adatfeldolgozó”) ) alkalmazottai, munkavállalói és ezek közeli hozzátartozói.
  4. Amennyiben a Játékos korlátozottan cselekvőképes kiskorú, cselekvőképességében korlátozott nagykorú (a továbbiakban: korlátozottan cselekvőképes), úgy a Promócióban való részvételre csak akkor jogosult, ha ahhoz törvényes képviselője hozzájárult.
  5. A Szervező kifejezetten rögzíti, hogy a jelen Játékszabályzat 1. sz. mellékletében meghatározott nyilatkozat megtétele a Promócióban való részvétel, valamint a nyeremények átvételének és átadásának kötelező előfeltétele minden korlátozottan cselekvőképes Játékos esetében. A korlátozottan cselekvőképes személyek a Promócióban való részvétel esetén kötelesek a Lebonyolítónak postai úton (1116 Budapest. Kondorosi út 3.) vagy e-mailben (nyerjnaponta100ezret@lauritzen.hu) scannelve megküldeni az 1. sz. mellékletben csatolt, törvényes képviselőjük (pl.: szülő, gyám, gondnok) által aláírt nyilatkozat példányát, amely nyertesség esetén nyereményük átvételének, átadásának kötelező előfeltétele. Amennyiben a korlátozottan cselekvőképes Játékos a Szervező felhívására 15 munkanapon belül nem juttatja el a hozzájáruló nyilatkozatot, illetve a törvényes képviselő úgy nyilatkozik, hogy a Promócióban történő részvételhez nem járult hozzá, a Szervező a korlátozottan cselekvőképes Játékost kizárja a Promócióból, és a megadott személyes adatait haladéktalanul törli.
  6. A Promóció ideje alatt egy Játékos többször is részt vehet a Promócióban.
  7. A Játékos a Promóció időtartama alatt korlátlan számú Promóciós kóddal jogosult pályázni, azonban amennyiben valamely Játékos 20 alkalommal érvénytelen pályázatot küld be, úgy ő a Promócióból kizárásra kerül. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Promócióból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek. A kis- és nagybetűk között a rendszer nem tesz különbséget.
  8. A Játékos a Promóció időtartama alatt kódbeküldési teljesítményhez kötötten ajándék Virtuális kódokat kaphat, teljesítmény kategóriánként egyszeri alkalommal. Ezeket a Virtuális kódokat az 5.2 pontban foglaltak szerint tudja beküldeni a játék során és teljes értékű Pályázatnak minősül.
   A virtuális kódok az alábbi teljesítmények után kerülnek kiadásra egyszeri alkalommal:
   1. egyszeri alkalommal, ha a Pályázó minden, a 4.1 pontban felsorolt promóciós termékből legalább 1 db Promóciós kódot feltölt
   2. egyszeri alkalommal, összesen 30 db Promóciós kód feltöltése után
   3. egyszeri alkalommal, ha 5 db promóciós, Snickers 2Pack termék Promóciós kódját feltöltötte
  9. Egy Kód csak egyszer vehet rész a Promócióban (egy kóddal csak egyszer lehet pályázni).
  10. Szervező a játék lezárultát követően megvizsgálja a beküldési adatokat és az alábbi 5 kategóriában további 5 fő nyertest hirdet, akik fejenként 1 karton (40 db) Snickers 50g termékcsomagot kapnak ajándékba. A játékosoknak a nyeremény átvételéhez igazolniuk kell személyazonosságukat a játékban megadott adatok alapján és ez után válnak jogosulttá a nyeremény átvételére. A nyeremény átadása a nyertessel történt egyeztetés alapján személyesen, a Lebonyolító telephelyén vagy postai úton történik, a nyertes által megadott postázási címre.
   Az alábbi kategóriákban a nyertesek Szervező által történő meghatározása, illetve kiértesítésük a Promóció lezárultát követő 15 naptári napon belül történik. A nyereményre jogosultság tekintetében jelen szabályzat előírásai értelemszerűen irányadóak a jelen 2.10 pont szerint kategóriák tekintetében is. Az 5 kiemelt pályázati kategória nyerteseinek kiválasztási szempontjai:
   1. Legédesszájúbb játékos: Az a játékos, aki a legtöbb csokoládé papírból származó kódot küldi be a nyereményjáték teljes időszaka alatt.
   2. Legéhesebb játékos: Az a játékos, aki a legtöbb Snickers 2Pack csokoládé papírból származó kódot küldi be a nyereményjáték teljes időszaka alatt.
   3. Legaktívabb játékos: Az a Játékos, aki a nyereményjáték teljes időszaka alatt egy játéknapon belül a legtöbb érvényes Pályázatot küldte be.
   4. Leghűségesebb játékos: Az a Játékos, aki a nyereményjáték teljes időszaka alatt a legtöbb játéknapon küldött be érvényes Pályázatot.
   5. Leggyorsabb játékos: Az a Játékos, aki a legelőször töltötte fel a 4.1 pontban meghatározott összes csomagolásból származó legalább 1-1 db kódot.
  11. A Szervező kizárólag azokat az Online pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékosok saját adataikat tartalmazzák, vagy saját Facebook profil megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját adatokkal regisztrál a Weboldalon, vagy nem A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó Pályázatokat automatikusan kizárja a Promócióból.
   saját Facebook profilt vesz igénybe, úgy a Promócióval kapcsolatos e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító, illetve Adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárja. A Játékost a jelszava titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a Pályázat során történt regisztrációjához való hozzáférést harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát.
  12. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, Lebonyolító és Adatfeldolgozó az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
  13. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Promócióból kizárhatja.
  14. A Promócióból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Promóció szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem létező személyeket tartalmazó e-mail postafiókkal, vagy Facebook profillal vesznek részt a Promócióban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak és/vagy Adatfeldolgozónak okoztak.
  15. A Játékos nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Weboldal és a Promóció védelmét biztosító technikai megoldásokat, ideértve különösen az alábbi eseteket:
   1. hozzáférés a nem a Játékos számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés olyan felhasználónévvel, amelyre a Játékos nem jogosult;
   2. megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;
   3. kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a Weboldalon, a Weboldal túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);
   4. nem kívánt e-mailek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;
   5. bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.
    A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a Játékost, továbbá hatósági, büntető- vagy kártérítési eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal vagy harmadik személlyel szemben, aki a Weboldal rendeltetésszerű működésének megzavarásával vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Promóció során előnyhöz jutni, illetve aki egyéb módon megzavarja vagy megkísérli megzavarni a Weboldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, a Weboldalon folytatandó tevékenységet.
 3. PROMÓCIÓ IDŐTARTAMA
  1. A Promóció 2014. október 15. 0:00 órától kezdődik és 2014. november 30. 24:00 óráig tart.
  2. A Promóciós kóddal ellátott csomagolású termékek a készlet erejéig elérhetők.
 4. PROMÓCIÓBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK
  1. A Promóciós kódok a következő, kizárólag a magyarországi forgalomban kapható, 2014. évi promóciós termékekben találhatók. A Promóciós termékek ismertető jele a csomagoláson található „Nyerj naponta 100 ezer Forintot” felirat.
  2. A Promóciós kódokat tartalmazó termékek:
   (I) 47g MARS® szeletes csokoládé;
   (II) 50g TWIX® szeletes csokoládé;
   (III) 50g SNICKERS® szeletes csokoládé;
   (IV) 75g SNICKERS 2PACK® szeletes csokoládé;
   (V) 57g BOUNTY® szeletes tejcsokoládé.
 5. A PROMÓCIÓ MENETE
  1. A Promócióban a jelen Játékszabályzat részvételi feltételeinek megfelelő Játékosok vehetnek részt, oly módon, hogy a 3.1 pontban meghatározott promóciós időszakban beküldik a 4.1 pontban meghatározott Promóciós termékek csomagolásában található Promóciós kódot, melyet az Online webfelületen – www.nyerjnaponta100ezret.hu – keresztül lehet beküldeni. Kizárólag hazai mobilszolgáltató hálózatban működő mobiltelefonszámok megadásával lehet a nyereményjátékban pályázni, az online webfelületen ennek megadása kötelező.
  2. A Játékosoknak a www.nyerjnaponta100ezret.hu oldalon első lépésben meg kell adniuk születési dátumukat. Amennyiben játékos kora megfelel a 2.1 pontban meghatározott feltételnek, úgy a játékos beléphet a nyereményjáték online felületére. Itt első lépésben regisztrálniuk kell a “Regisztráció” gombra kattintva. A regisztráció során meg kell adniuk a következő adatokat: vezetéknév, keresztnév, mobiltelefonszám, e-mail cím, regisztrációs jelszó. A regisztráció során a Játékosnak lehetősége van arra is, hogy a Facebookon használt adataival töltse fel a regisztrációs adatainak egy részét, de ez esetben engedélyeznie kell a regisztráció során a Facebook logóval ellátott “Belépés Facebookkal” gombra kattintva, hogy a rendszer a Facebookon megadott adataihoz hozzáférjen. Az adatok megadását, valamint a jelen Játékszabályzat elfogadását követően a rendszer egy automatikus tájékoztató e-mailt küld a regisztrációról a Játékos által megadott e-mail címre. A Játékosok a regisztrált e-mail címük és mobiltelefonszámuk alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím és/vagy a mobiltelefonszám esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) Szervezőt és/vagy Lebonyolítót és/vagy Adatfeldolgozót semmilyen felelősség nem terheli.
  3. A regisztráció véglegesítését követően a Weboldalra az e-mailcím és a jelszó megadásával tud belépni a Játékos és a Promóciós kódot ezt követően tudja feltölteni A Promóciós kód elküldését követően a Weboldal azonnali visszajelzést küld a Játékosnak a kódfeltöltés sikerességéről, illetve a bejelentkezést követően az általa online feltöltött kódok státusza az adott Játékos számára megjelenik, és lekövetheti a feltöltött kódok aktuális állapotát. A weboldalon külön üzenet jelenik meg abban az esetben, ha a feltöltött kód hibás, ha a feltöltött kódban karakter elírás történt, vagy ha a feltöltött kóddal már játszottak.
   Amennyiben a Játékos nyert, arról külön e-mail üzenetben kap értesítést a kód Promócióba küldési időpontját követő nap 10.00 órakor, a regisztráció során megadott e-mail címre.
  4. A Promócióba beérkező Pályázatokat a rendszer a Játék szerverre való beérkezésének időpillanatában rögzíti az Online kódbeküldés esetében. A rögzített időpontok tekintetében a Promóció szervere a mérvadó.
  5. Egy játéknap 00:00:00 órától 23:59:59 óráig tart.
 6. NYERŐ IDŐPONTOK
  1. Szervező által a Promóció kezdő időpontját megelőzően 2014. július 30. napján 14:00 órakor a Lebonyolító telephelyén a Promóció teljes időtartamának tekintetében a 7.1 pontban meghatározott napi nyereményekre (100.000 Ft összeg átutalása a nyertes bankszámlájára) vonatkozóan napi 1 darab, a teljes promóció időszakára vonatkozóan összesen 47 darab nyerőidőpont kerül kisorsolásra.
  2. A 7.1 pontban meghatározott Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a kisorsolásra került nyerő időpontokban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (hónap, nap, óra, perc, másodperc) elsőként küldenek be a weboldalon keresztül érvényes pályázatot az 5. pontban foglaltak szerint. Amennyiben több Játékos másodpercre pontosan azonos időpontban tölti fel a Promóciós vagy Virtuális kódot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek pályázatát a Promóció szervere sorrendben elsőként dolgozza fel, függetlenül a kód típusától.
  3. A nyerő időpontok meghatározása a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével közjegyző előtt történik. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.
 7. NYERTESEK, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
  1. Azon Játékos, aki a Promóció időszakában a 6.1 pontban meghatározott sorsolás során, előre kisorsolt bármelyik nyerőidőpontban vagy azt követően az ahhoz legközelebb eső idő pillanatban (hónap, nap, óra, perc, másodperc) tölti fel a 4.1 pontban rögzített promóciós termékek csomagolásában található Promóciós kódot, vagy tölti fel a 2.8 pontban meghatározottak szerint Virtuális kódot, mint érvényes Pályázatot, akkor az adott nyerő pillanathoz tartozó napon 1 * 100.000 Ft-ot nyer (továbbiakban: „Nyertes”). A nyeremény a Nyertes saját nevén szereplő bankszámlaszámra kerül átutalásra, amely bankszámlaszámot a Nyertes a Lebonyolító által küldött nyertes értesítőben foglalt határidőre köteles a szintén a Lebonyolító által küldött adatközlő nyilatkozat kitöltésével a Lebonyolító számára e-mailben,
   könyvelt levélpostai úton megküldeni vagy azt Lebonyolítónak személyesen átadni. A nyeremény a nyertes értesítőben küldött (Nyertes adataival kitöltött) adatközlő nyilatkozat visszaküldésétől számított 30 munkanapon belül kerül átutalásra a Nyertes bankszámlájára.
   Abban az esetben, amennyiben a játékos nem rendelkezik saját bankszámlaszámmal úgy a Nyertesnek új bankszámlaszerződést kell kötnie egy általa választott bankkal, és az összeg a Nyertes nevére nyitott bankszámlaszerződés alapján kiadott bankszámlaszámra kerül átutalásra, a bankszámlaszám Lebonyolítónak való megküldésétől számított 30 munkanapon belül. A Nyertesnek a bankszámlaszámát tartalmazó hiánytalan adatközlő nyilatkozat Lebonyolító felé történő közlésére és a nyertes kódot tartalmazó termékcsomagolás visszajuttatására a nyertes értesítést követően 15 munkanap áll rendelkezésére.
  2. Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a Promóció végéig őrizzék meg a Promóciós kódot tartalmazó termék csomagolását, ugyanis a nyereményre való jogosultsághoz a nyertes kódot tartalmazó termékcsomagolást Lebonyolító ellenőrzés céljából a nyertes értesítést követő 15 munkanapon belül minden esetben bekéri.
  3. A Nyeremény készpénzben történő kifizetésére nincs lehetőség.
  4. A Nyertesek számára a Promóciót működtető rendszer automatikusan az adott nyerőidőpontot követő napon 10.00-kor a Játékos által megadott e-mailcímre elektronikus nyertes értesítő üzenetet küld. A Lebonyolító telefonon is kapcsolatba lép a Nyertessel, amelynek során a Nyertesnek –választása szerint –meg kell adnia e-mail vagy postai címét, vagy pedig személyes megjelenésről időpontot kell egyeztetnie a nyeremény átvételéhez szükséges adatok megadása és a nyertes kódot tartalmazó termékcsomagolás bemutatása érdekében. A Nyertessel a Lebonyolító 15 munkanapon belül legalább két alkalommal kísérel meg telefonon és/vagy e-mailben kapcsolatba lépni. Amennyiben a nyertességről értesítő e-mail üzenet megküldését követő 15 munkanapon belül a Lebonyolítónak nem sikerül kapcsolatba lépnie a Nyertessel, és a Nyertes ezen időszak alatt az adatközlő nyilatkozatot és a nyertes kódot tartalmazó termékcsomagolást sem juttatja el a Lebonyolítóhoz, a Nyereménye a 7.5 pont szerinti tartaléknyertest illeti meg.
   A Nyertes által a regisztrációja során megadott e-mail címre a Lebonyolító nyertes értesítőt és annak mellékleteként adatközlő nyilatkozatot küld (”Nyertes értesítés”).
   A Nyertes értesítés e-mailben történő megküldését követően a Nyertesnek kitöltve, kinyomtatott és aláírt formában 15 munkanapon belül el kell juttatni az adatközlő nyilatkozatot és a nyertes kódot tartalmazó termékcsomagolást a Lebonyolító számára. Az adatközlő nyilatkozat visszaküldése és a nyertes kódot tartalmazó termékcsomagolás Lebonyolítóhoz
   történő eljuttatása a következő módok egyikén lehetséges, mely a Nyertes által szabadon választható: személyesen, könyvelt levélpostai úton (cím: Lauritzen Instore Kft., 1116 Budapest, Kondorosi út 3.). Az adatközlő nyilatkozat visszaküldése e-mailben (email cím: nyerjnaponta100ezret@lauritzen.hu) is történhet, de ebben az esetben is szükséges, hogy a Nyertes a nyertes kódot tartalmazó termékcsomagolást a határidőn belül személyesen vagy könyvelt levélpostai úton juttassa el a Lebonyolítóhoz.
  5. Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül vagy a nyeremény kézbesítésére azért nem kerül sor, mert a nyertes Játékos a 7.4, 7.6 és a 7.7pontokban meghatározott együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, Szervező a 6.1 pontban meghatározott napi nyerő időpontokat, (hónap, nap, óra, perc, másodperc,) követően második beküldött érvényes pályázat beküldőjét választja nyertesnek („Tartaléknyertes”). A Tartaléknyertesek a nyerő időpont utáni, azt követő első időpillanatokban beküldött kódok időpontjának sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre A 7.4 pontban foglaltak szerint, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen vagy a Nyertes vagy az előttük álló Tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül vagy a Nyereményt a 7.7 pontban foglalt időtartamon belül nem veszi át.
  6. A Nyertes a Nyertes értesítés kézhezvételét követő 15 (tizenöt) munkanapon belül a 7.4 pontban foglaltak szerint köteles eljuttatni az adatközlő nyilatkozatot a nyertes kódot tartalmazó termékcsomagolással együtt, vagy pedig ezen adatok és a csomagolás átadása érdekében a Lebonyolítót 15 (tizenöt) munkanapon belül személyesen felkeresni bármely munkanapon 10 és 17 óra között a 2.3 pontban meghatározott számú irodájában. A fenti határidő bármilyen okból történő – ideértve a postai küldemény késedelmét illetve bármilyen más, a Nyertes érdekkörén kívül álló okot is –elmulasztása esetén a Nyertes Pályázata kizárásra kerül, amely esetben a Szervező Tartaléknyertest jelöl ki a 7.5 pontban foglaltak szerint.
  7. Amennyiben a Nyertes a Nyertes értesítő megküldését követő 15 munkanapon belül nem közli saját bankszámlaszámát a Lebonyolítóval (ideértve a Nyertes nevére szóló és újonnan nyitott bankszámlaszámát is),abban az esetben a Nyeremény átadása meghiúsultnak tekintendő, mely körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem értékelhető, ezzel kapcsolatban velük szemben semmilyen igény, követelés nem támasztható. A Szervező a Nyeremény átadására ez esetben újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
  8. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, csak a törvényes képviselőjével – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel – együtt jogosult.
  9. A Nyereményekkel kapcsolatos ügyintézés során meghatalmazott is eljárhat, illetve a Nyeremények meghatalmazott útján is átvehetők, kivéve a 7.1. pont szerinti 100.000 Ft nyereményt, amely meghatalmazott útján nem vehető át. Meghatalmazott lehet minden cselekvőképes személy, ideértve a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerint közeli hozzátartozót is, aki képviseleti és átvételi jogát teljes bizonyító erejű és a meghatalmazó, valamint korlátozottan cselekvőképes személyek esetében a törvényes képviselő által aláírt alakszerű meghatalmazással igazolja. A meghatalmazás érvényességi feltétele, hogy azt a meghatalmazó saját kezűleg írja, vagy a meghatalmazó aláírását két tanú hitelesítse. A meghatalmazás kötelező alaki kelléke a benne szereplő személyek (ideértve a tanúkat is) születési családi neve, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, valamint adószáma.
  10. Nyertesség esetén Lebonyolító a Nyertesek nevét a www.nyerjnaponta100ezret.hu weboldalon közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő azon Nyertesek neve, valamint a nyertesség dátuma jelenik meg, akik a nyertességre vonatkozó értesítést a megadott elérhetőségek valamelyikén Lebonyolító felé visszajelezték. A személyes adataik jelen pont szerinti nyilvánosságra hozatalához valamennyi Játékos a Promócióra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul.
  11. A Szervező kizárja a Promócióból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak (ideértve azt az esetet is, ha a pályázat keretében az 5.3 pont szerint történt regisztráció során megadott személyes adatok nem egyeznek meg a 7.6 pont szerinti adatközlő nyilatkozaton szereplőkkel), hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
 8. ADÓZÁS
  1. A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A Nyeremények átadásának lebonyolításával járó költséget a Szervező viseli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége, új bankszámlaszerződés nyitásával kapcsolatos éves és egyszeri díjak valamint egyéb, tranzakciós költségek) a Játékost terhelik.
 9. INFORMÁCIÓ A PROMÓCIÓRÓL
  1. A Promócióról részletes információk a kereskedelmi egységekben található promóciós eladáshelyi eszközökön (plakátokon, displayeken, stb.) és a termékcsomagolásokon, valamint a www.nyerjnaponta100ezret.hu weboldalon és a https://www.facebook.com/snickersmagyarorszag Facebook oldalon érhetők el.
  2. A résztvevők a Promócióval és a Nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes Játékszabályzat ismertetését is, hívhatják a 06-30-236-6343 nem emelt díjas telefonszámot munkanapokon 9.00 és 17.00 óra között a Promóció időtartama alatt. A hívás díja: helyi tarifa, amelynek költsége a hívó felet terheli.
   Promóciós ügyfélszolgálat: nyerjnaponta100ezret@lauritzen.hu.
 10. ADATVÉDELEM
  1. A jelen Promócióban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Promócióban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
  2. nyertesség esetén nevüket a Szervező és/vagy Lebonyolító minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Promócióval kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
  3. a Nyertesekről kép-, hang-és filmfelvétel is készülhet, amelyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználhatja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
  4. és részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését.
  5. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törölését vagy helyesbítését az alábbi címeken: Mars Magyarország Értékesítő Bt., 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. címen vagy mars.hungary@effem.com e-mail címen. Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat. A Játékos bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keresse meg őt a Szervező vagy annak megbízottja a 7. pontban vagy a 10.1 pontban említett módokon, amelyet megtehet a Játékos egy lemondó nyilatkozat alábbi címekre történő megküldésével (a
   pontos személyes adatait feltüntetve): Mars Magyarország Értékesítő Bt., 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. címen vagy a mars.hungary@effem.com e-mail címen.
  6. A megadott személyes adatok kezelője a Mars Magyarország Értékesítő Bt.
  7. Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Lebonyolító (Lauritzen Instore Kft.) továbbá az Adatfeldolgozó (Bit and Pixel Kft) végzi.
  8. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Promócióból való kizáráshoz vezet, ha a Promóció lebonyolításához szükséges adatok törlését a Nyeremény átadása előtt kérelmezi. Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Promóció szervezéséhez, illetve lebonyolításához szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is kezelheti.
 11. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
  2. A Szervező és a Lebonyolító a bankszámlaszerződés vonatkozásban, a banki szolgáltatás tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Amennyiben a nyertes a Nyereményéhez nem köti meg a Nyeremény átadásához szükséges bankszámlaszerződést vagy a bankszámlaszámot nem közli a Lebonyolítóval a 7.1 és 7.7 pontban foglaltak szerint, a Nyereményt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.
  3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a
   www.nyerjnaponta100ezret.hu weboldalon és https://www.facebook.com/snickersmagyarorszag Facebook oldalt, illetve az azt működtető Szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
   a
  4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímeket, Facebook profilok létrehozását, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Promócióból.
  5. A Promócióhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag a www.nyerjnaponta100ezret.hu domainről, illetve a webkiszolgálón keresztül, valamint a nyereményjáték adatbázisán keresztül lehetséges. Bármilyen külső, nem a website részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Játékosok regisztrációjába, a kódbeküldésbe stb. a Játékos azonnali kizárását eredményezi.
  6. Ha a Játékos adat- illetve kódfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
  7. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy csak korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
  8. A Promóció semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.
  9. A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt Nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
  10. Hamisított csokoládépapírok, beleértve ezek külső vagy belső felületének bárminemű manipulációját, érvénytelenek és nem vehetnek részt a Promócióban. Az akcióban résztvevő csokoládépapírok érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező és a közreműködő ügynökség (Lebonyolító) kizárja a felelősséget a nyerő csokoládépapírok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákért.
  11. A Szervező, a közreműködő ügynökség (Lebonyolító) és az akcióban résztvevő kiskereskedelmi üzletek, továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket a csokoládépapírok nyomtatási vagy egyéb hibájáért.
  12. A Promócióban való részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti, amelyet a Játékosok megtekinthetnek a Weboldalon.
  13. A hivatalos információs vonal telefonszáma: 06-30-236-6343, a hivatalos Internet oldal címe: www.nyerjnaponta100ezret.hu , amelyeket a Szervező, illetve a közreműködő ügynökség (Lebonyolító) a Promóció meghirdetett napjától 2014. december 31-ig üzemeltet.
  14. A MARS®, TWIX®, BOUNTY®, SNICKERS®, SNICKERS 2PACK® megjelölések a MARS Incorporated törvényesen bejegyzett védjegyei.
  15. A Szervező, illetve a Promóció szervezésében/lebonyolításában résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promóció során, a Promóció esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóció során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve a jelen Promóciós szabályzat szándékos megszegésével, valamint az egyéb szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás miatt a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.
  16. A Játékosok elfogadják, hogy a Promócióban való részvétel során a jelen Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért a Ptk. szerinti teljes körű felelősséget vállalnak. A Szervező a Promóció elérhetőségét a jelen Játékszabályzat megszegése esetén bármely Játékostól megvonhatja.
  17. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Promóciót kiegészítse vagy módosítsa; azzal, hogy az ilyen módosítás vagy kiegészítés nem eredményezheti a Játékosok megtévesztését. A Játékszabályzat módosulásáról a Szervező e-mailben tájékoztatja azon Játékosokat, amelyek az e-mail címüket a regisztráció során a Szervező rendelkezésére bocsátották.
  18. A Szervező jogosult a Promóciót bármikor visszavonni. A Promóció visszavonása nem érinti a kereskedelmi forgalomba került Termékek alapján történő igények érvényesíthetőségét.
  19. Bármilyen a Promóció kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

Budapest, 2014. szeptember 1.

MARS Magyarország Értékesítő Bt.
Szervező

1. számú melléklet

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NYILATKOZATA

A „NYERJ NAPONTA 100 EZER FORINTOT!” PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATÁRÓL

Alulírott

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ NEVE:..........................................

KÉPVISELT SZEMÉLY NEVE:.........................................

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ LAKCÍME:..........................................

KÉPVISELT SZEMÉLY LAKCÍME:........................................

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ SZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:......................................

KÉPVISELT SZEMÉLYSZÜLETÉSI HELYE ÉS IDEJE:......................................

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ TELEFONSZÁMA (mobil):..............................................

KÉPVISELT SZEMÉLYTELEFONSZÁMA (mobil):..............................................

a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy hozzájárulok a felügyeletem alatt álló fent nevezett személy részvételéhez a Mars Magyarország Értékesítő Bt. által 2014. október 15. és 2014. november 30. között szervezett „Nyerj naponta 100 ezer Forintot!” elnevezésű Promócióban, továbbá hozzájárulok ahhoz, hogy a fent nevezett személy nyertesség esetén nyereményét átvegye és az ehhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, iratokat bemutassa, szükség esetén a nyeremény átvételéhez bankszámlát nyisson, valamint ahhoz is, hogy a játékszabályzatban írt adatkezelési és közvetlen üzletszerzési célú adatkezelési hozzájárulást saját nevében megtegye. Az ezzel kapcsolatos esetleges valamennyi felelősséget kizárólagosan vállalom. Úgy nyilatkozom, hogy a Promóció játékszabályzatát megismertem és azt teljes egészében mind magamra, mind a fent nevezett személyre nézve kötelezőként elfogadom, továbbá kijelentem, hogy a képviselt személlyel kapcsolatosan a jelen nyilatkozat megtételére jogosult vagyok.

Budapest, 2014. ...............................

ALÁÍRÁS (mint törvényes képviselő): ..........................................

Előttünk, mint tanúk előtt (2 fő):

NÉV:.........................................

LAKCÍM:....................................

ALÁÍRÁS:....................................